WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dochodzenia należności w tym w szczególności:

* bieżące monitorowanie należności Klienta,
* postępowanie przedsądowe zmierzające do odzyskania należności w możliwie jak najkrótszym okresie działania zmierzające do polubownego rozwiązania sporu,
* reprezentacja Klientów w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego,
* reprezentacja Klientów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.